Regulamin, zwroty i reklamacje

SKLEPU INTERNETOWEGO SKRIWARE

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego Skriware, prowadzonego pod adresem www.sklep.skriware.com, warunki składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, czas i zasady realizacji zamówień, warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Sklep internetowy Skriware jest prowadzony przez Skriware SA z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kolejowa 21, 01-217 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000933322, NIP: 5213687934, REGON: 360721812, adres elektroniczny: [email protected]

§ 2. Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Regulamin – niniejszy regulamin.

3. Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.sklep.skriware.com;

4. Strona sklepu – strona internetowa pod adresem www.sklep.skriware.com;

5. Klient – podmiot korzystający ze Sklepu;

6. Newsletter – biuletyn zawierający informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2013.1422 z późn. zm.) pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Klientowi drogą elektroniczną przez Sprzedawcę;

7. Sprzedawca – podmiot wskazany w § 1 ust. 2;

8. Umowa o Świadczenie Usługi Elektronicznej – umowa o usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę określone w §3 lit. a-c.

§ 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną 

Sprzedawca prowadzi Sklep, w ramach którego prowadzi sprzedaż detaliczną z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość za pośrednictwem Strony sklepu.

W związku z prowadzeniem Sklepu Sprzedawca świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:

a. przekazywanie Klientom nowych informacji dotyczących Sklepu, niebędących informacjami handlowymi w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

b. przekazywanie Klientom, którzy wyrazili na to zgodę informacji handlowych w postaci Newslettera;

c. rozpatrywanie reklamacji składanych przez Klientów.

§ 4. Warunki świadczenia usług

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów oferowanych w Sklepie wyłącznie online za pośrednictwem Strony sklepu.

2. W związku z funkcjonowaniem Sklepu wyłącznie online, Klient akceptuje konieczność samodzielnego zapewnienia sobie na własny koszt i odpowiedzialność dostępu do internetu, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania umożliwiającego korzystanie ze Sklepu. Minimalne wymagania techniczne dotyczące korzystania ze Sklepu są następujące:

a. połączenie z siecią internet

b. jedna z następujących przeglądarek internetowych w jej najnowszej lub bezpośrednio poprzedzającej najnowszą wersji: Chrome, Firefox, Safari, Edge, Opera.

c. Jeśli użytkownik pobierze materiały na własne urządzenie, do odczytu po pobraniu wymagany będzie czytnik plików PDF (np. Adobe Reader, do pobrania z www.adobe.com) lub plików doc (np. MS Word).

d. sprzęt komputerowy umożliwiający spełnienie wymogów z poprzednich punktów.

3. Zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

§ 5. Zawarcie umowy sprzedaży

1. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zawarcie umowy sprzedaży zamówionych produktów ze Sprzedawcą.

2. Złożenie zamówienia jest możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu Regulaminu poprzez wybór właściwego pola na stronie finalizacji zamówienia, oraz podaniu danych niezbędnych do realizacji zamówienia (tj. adres email, adres do wysyłki towaru, numer telefonu kontaktowego, imię i nazwisko lub nazwa oraz numer NIP w przypadku zamówień składanych przez przedsiębiorców).

3. Klient po spełnieniu wymogów, o których mowa w ust. 2, składa zamówienie na wybrane spośród dostępnych w ofercie produkty, przez wybór znajdującego się na Stronie produktu polecenia „Do koszyka”, a następnie wskazanie w koszyku sposobu dostawy i płatności, adresu dostawy oraz potwierdzenie zamówienia.

4. Jeżeli Klientem jest Konsument, Sprzedawca, nie później niż w chwili dostawy zamówienia, potwierdzi mu zawarcie oraz ustalone warunki umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku.

§ 6. Cena produktu

1. Ceny widniejące przy produktach na Stronie sklepu zawierają podatek VAT.

2. Ceny widniejące przy produktach nie obejmują kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane do ceny zamówienia i ponosi je Klient.

3. Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, informuje Klienta o łącznej cenie towaru oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności etc.

4. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien sprawdzić w jego obecności stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku wykrycia widocznych uszkodzeń opakowania przesyłki Klient powinien sporządzić, wraz z kurierem, protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Odbiorcę i kuriera, a następnie skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy

§ 7. Formy płatności

1. Klient jest zobowiązany do dokonania płatności za zamówienie w sposób wybrany w trakcie składania zamówienia.

2. Płatności w Sklepie można dokonać w następujących formach:

a) gotówką za pobraniem;

b) przelewem z góry na rachunek bankowy Sprzedawcy;

c) kartą płatniczą.

d) przelewem elektronicznym.

3. Płatności w formach wymienionych w ust. 2 lit. b) i c) niniejszego paragrafu obsługiwane są przez Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.

§ 8. Realizacja zamówienia

1. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w najbliższym dniu roboczym.

2. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą płatniczą rozpocznie się po otrzymaniu płatności za zamówienie.

3. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności z góry przelewem lub kartą płatniczą, brak otrzymania płatności na rachunek Sprzedawcy w terminie 5 dni od złożenia zamówienia, będzie jednoznaczny z anulowaniem zamówienia. Sprzedawca poinformuje wówczas Klienta o anulowaniu zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

4. Zamówienia realizowane są przez Sprzedawcę w sposób wybrany przez Klienta w chwili składania zamówienia, poprzez wysyłkę kurierem.

5. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru zamówienia przez Klienta w paczkomacie, placówce Poczty Polskiej lub od kuriera (co skutkowało będzie zwrotem towaru do Sprzedawcy), Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Klientowi oświadczenia woli o odstąpieniu. W takim przypadku zamówienie uważane będzie za anulowane. Sprzedawca będzie wówczas zobowiązany niezwłocznie zwrócić Klientowi wszystko co otrzymał na mocy umowy sprzedaży

6. W przypadku, gdy realizacja całości lub części zamówienia nie będzie możliwa z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedawca, Sprzedawca zaproponuje Klientowi możliwe warianty realizacji zamówienia:

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tego wariantu przez Klienta, Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tego wariantu przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tego wariantu przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Sprzedawca będzie ponosił dodatkowe koszty związane z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

7. W przypadku braku w Sklepie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email podany przez Klienta przy składaniu zamówienia w terminie 7 dni od złożenia zamówienia.

8. Jeśli za zamówienie, które nie mogło zostać zrealizowane w całości lub części, zapłata została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 dni od dnia uzgodnienia z Klientem sposobu realizacji zamówienia zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu.

9. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

§ 9. Rękojmia

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz, w odniesieniu do Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach rękojmi z zgodnie art. 556 i następnymi kodeksu cywilnego.

2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy Klientowi.

3. Klient chcący skorzystać z rękojmi za wady powinien postępować według procedury reklamacyjnej opisanej w § 10 Regulaminu.

§ 10. Postępowanie reklamacyjne

1. Klient ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących funkcjonowania Sklepu internetowego, w tym w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną oraz umów zawartych za jego pośrednictwem. Reklamację należy składać mailowo na adres: [email protected]

2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna spełniać następujące minimalne wymogi:

a. reklamacja powinna pochodzić z adresu e-mail Klienta podanego przy składaniu zamówienia, lub innego działającego adresu e-mail należącego do Klienta. W mailu powinny się znaleźć informacje umożliwiające ustalenie tożsamości Klienta;

b. reklamacja powinna zawierać zrozumiały opis problemu będącego podstawą reklamacji;

c. w chwili składania reklamacji z tytułu rękojmi, należy przedstawić dowód zakupu towaru w Sklepie (np. wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą, paragon lub fakturę).

3. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jej otrzymania, poprzez poinformowanie składającego reklamację o rezultacie rozpatrzenia reklamacji.

4. Klient, który składa reklamację z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy.

§ 11. Zwrot płatności

1. Sprzedawca dokona zwrotu należności, w tym kosztów dostawy odpowiadających najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostawy, w ciągu 14 dni kalendarzowych, w przypadku:

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

b) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;

c) uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy;

d) uznania prawa do żądania obniżenia ceny produktu.

2. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu. W razie przelewu zwrócone środki nastąpią na rachunek Klienta, z którego uiścił on płatność, chyba że Klient wskaże inny rachunek bankowy.

§ 12. Postanowienia dotyczące konsumentów

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru. Wystarczające jest złożenie oświadczenia w formie mailowej. Oświadczenie o odstąpieniu można kierować na adres: [email protected] Składając oświadczenie można posiłkować się następującym wzorem: 

Do Skriware SA z siedziba w Warszawie, adres: ul. Kolejowa 21, 01-217 Warszawa, Polska

Niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [oznaczenie

zamówionych produktów]

Data odbioru: [dzień otrzymania towaru]

[Imię i Nazwisko]

2. Klientowi będącemu Konsumentem, który skorzystał z prawa do odstąpienia, o którym mowa w ust. 1, przysługuje zwrot środków uiszczonych tytułem opłacenia zamówienia, którego dotyczy odstąpienie.

3. Wobec Klientów będących Konsumentami nie znajdują zastosowania ograniczenia odpowiedzialności z § 14.

§ 13. Ryzyko związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

Klient ma świadomość i akceptuje szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w szczególności:

a) ryzyko związane z podłączeniem sprzętu komputerowego do sieci internet;

b) ryzyko dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych z wykorzystaniem poczty elektronicznej;

c) ryzyko podszywania się przez użytkownika sieci internet pod inną osobę, np. poprzez wykorzystanie adresu e-mail podobnego do adresu Sprzedawcy;

d) ryzyko oszustw mających na celu pozyskanie danych poufnych, w szczególności loginów i haseł, polegające na tworzeniu strony do logowania łudząco podobnej do strony Sprzedawcy (phishing).

§ 14. Postanowienia dotyczące relacji między przedsiębiorcami 

W przypadku gdy Klientem nie jest Konsument:

1. Klient obowiązany jest do zbadania towaru w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, celem zweryfikowania zgodności towaru z umową sprzedaży (tj kompletności zamówienia oraz jakości dostarczonego Produktu) i zgłoszenia Sprzedawcy, w powyższym terminie, wszelkich zastrzeżeń. Klient nie będący Konsumentem, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości.

2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona.

3. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest w każdym wypadku ograniczona do szkody rzeczywistej.

4. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest w każdym wypadku ograniczona do wartości zamówienia.

5. Sprzedawca nie ponosi wobec Klienta odpowiedzialności za szkody w postaci utraconych korzyści, niezależnie od przyczyny ich powstania.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań lub zaniechań osób trzecich w tym dostawców poczty, kurierów, dostawców usług internetowych etc.

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta lub osób trzecich za jakiekolwiek szkody związane z wykorzystaniem danych zawartych w Sklepie.

§ 15. Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez formularz rejestracyjny na Stronie sklepu. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres e-mail biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu.

2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez zgłoszenie prośby na adres e-mail [email protected] lub klikając na link deaktywujący, znajdujący się w każdej wiadomości Newslettera.

§ 16. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji Sklepu, a także w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa. Wszelkie zmiany nastąpią w odpowiednim zakresie a Klienci, zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu. Złożenie zamówienia w Sklepie wymaga akceptacji aktualnej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie modyfikuje ich treści i warunków.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym w przypadku podjęcia decyzji o zaprzestaniu prowadzenia Sklepu, jak również w przypadku naruszenia przez Klienta prawa lub postanowień Regulaminu.

3. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub wyrokiem sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.

4. Wszelkie spory wynikające ze zobowiązań regulowanych Regulaminem będą rozstrzygane pod prawem polskim, przez właściwy miejscowo sąd powszechny. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego. prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl